Vilkår

Her finner du vilkårene for bruk av kryptobot

Sist oppdatert: 11.03.2024

Salgsvilkår og betingelser

Kryptobot AS
Org nr: 929823966 
tlf: +47 41 00 95 05
hei@ kryptobot.no

Følgende avtale er inngått mellom Kryptobot AS leverandør av tjenesten (heretter kalt KB)
og deg som bruker (heretter kalt kunden) for leveranse av Kryptobot sine tjenester

 1. Avtalens omfang
  Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forhold til tjenester levert til kunden av KB.
 2. Avtalens varighet
  Avtalen løper fra inngåelse til den sies opp skriftlig av en av partene.
  Det er ingen oppsigelsestid på tjenesten. Men det må gis skriftlig beskjed dersom tjenesten ønskes avsluttet. KB må deretter bekrefte mottak av denne før tjenesten er avsluttet. Med skriftlig beskjed menes da pr. e-post.
 3. Kredittvurdering
  Kunden aksepterer at KB kan innhente kredittopplysninger om kunden før leveranse av tjenesten starter.
  KB forbeholder seg retten til å avvise kunden (annulere inngått avtale) dersom KB
  ikke anser kunden for å være kredittverdig, alternativt å kreve økonomisk sikkerhet eller forskuddsbetaling.
 4. Betaling
  Betaling av etableringsgebyr gjøres med Vipps. Eller gjennom faktura (alt etter hvilke alternativer som dukker opp under registrering). Måneds kostnad (prosenter av det vi genererer) faktureres deretter etterskuddsvis i starten av hver mnd, med 14 dagers forfall.

  Ved manglende betaling påløper forsinkelsesrenter, og forfalte avgifter drives inn etter inkassoloven. Se for øvrig punktet om mislighold. Vi forbeholder oss også retten til å umiddelbart avslutte tjenesten dersom faktura ikke betales innen forfallsdato + 2 løpedager.

 5. Levering
  Tjenester vil bli levert så snart kundeforhold er opprettet og satt opp.
 6. Definisjon av tjenesten
  Tjenesten består av:
  KB setter opp alt kunden trenger for å benytte seg av vår tjeneste. Deretter igangsettes tjenesten.

  Tjenesten har som formål å øke kundes beholdning, og gi kunden en tryggere plattform å handle kryptovaluta på. KB er en automatisert handelsalgoritme av kryptovaluta som til enhver tid er programmert til å kjøpe og selge på best mulig tidspunkt for profittuttak. I og med at tjenesten aldri selger seg ut i tap, kan det gå perioder uten avkastning.

 7. Priser
  Gjeldende priser er som følgende:

  Etablering 99kr ink mva (for bedriftskunder + mva). Med mindre annet er opplyst.

  Avkastnings gebyr er 0,99% fra totalt investert beløp hver mnd.

  Du vil til en hver tid finne oppdaterte priser på kryptobot.no/priser.

  Gjennom verving kan du oppnå lavere priser.

  Det gjøres oppmerksom på at kunder du verver, kun gir avslag såfremt de selv er aktive.

  KB forbeholder seg retten til å endre produktspekter og justere priser i takt med normal prisutvikling.

  Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på våre priser til enhver tid. Ved endringer i priser vil vilkår bli oppdatert.

  For privatpersoner er prisene ink. mva.

  For bedriftskunder faktureres prisene + mva.

 8. Resultater
  På KB sin webside vil du til enhver tid se månedlige resultater. Det gjøres oppmerksom på at disse resultatene kan avvike fra kundens egne resultater. Dette da alle kundene starter på ulike tider.
 9. Prioritering av tjenester
  For å sikre kvaliteten på tjenesten holder KB seg jevnlig oppdatert på markedet, samt er tilgjengelig for kunde på mail. Telefon og chat.
 10. Kundeservice/feilmelding
  KB er normalt tilgjengelig på telefon alle virkedager kl 08-16.

  Feilmeldinger og support henvendelser meldes som angitt på: Telefon, via mail eller chat.

  Mindre alvorlige henvendelser, inklusive henvendelser som bestilling/endring/oppsigelse

  eller generelle spørsmål foretas fortrinnsvis på e-mail eller kontakt formular på kryptobot.no/kontakt-oss/ om mulig.

 11. Mislighold og erstatning
  Dersom det kan påvises vesentlige mangler ved, eller langvarig ut fall av tjenesten kan kunden kreve

  at KB frafaller månedsavgift for perioden problemene har forekommet.

  KB kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for øvrige og sekundære konsekvenser bortfall av tjenesten får for Kunden.

  Ved mislighold fra kundens side i form av manglende betaling kan KB

  etter overgått betalingsfrist, stenge tjenesten inntil forfalte fakturaer er betalt.

  Gjør kunden fortsatt ikke opp for seg kan KB si opp avtalen og sende forfalt beløp til inkasso,

  inkl. evt. månedsavgift for gjenværende avtaleperiode, renter og purregebyrer. Tjenesten kan da straks avsluttes, og avtale elimineres.

 12. Kryptobot ansvar
  KB plikter å tilstrebe å opprettholde tjenesten slik den er beskrevet i vilkårene, med en høyest mulig oppetid.

  Utilsiktede avbrudd i tjenesten vil imidlertid kunne forekomme, og ved avbrudd som skyldes feil hos KB, vil KB forsøke å rette feilen snarest mulig og innen rimelig tid.

  Ved driftsstans ut over 24 timer pga nødvendig vedlikehold/arbeid plikter KB i rimelig tid å varsle
  kunden om dette på e-postadresse oppgitt av kunden.

  Kunden er ansvarlig for å sjekke denne e-postkontoen regelmessig og melde skifte av e-postadresse til hei@kryptobot.no.

  KB plikter å informere om endringer i produktspekter/priser og om endringer i denne avtalen på e-post til kunde.

 13. Kundens ansvar
  Kunden plikter å betale alle fakturaer fra KB innen fristen.

  Kunden har ikke anledning til å benytte tjenesten på annen måte enn det tjenesten er beregnet for.

  Tjenesten kan kun utnyttes internt i egen husstand/bedrift og kan ikke deles med andre parter eller videreselges
  og heller ikke videreformidles uten vederlag og tillatelse fra KB.

  Kunden er i sin helhet ansvarlig for tjenesten ikke utnyttes til virksomhet som er i strid med norsk lov eller som medfører ulempe for KB eller for en tredjepart. Likeledes plikter kunden å påse at informasjon som brukernavn/passord etc tildelt av KB. ikke kommer uvedkommende i hende. Kunden er selv ansvarlig for at GDPR -personvern overholdes, slik at personopplysninger ikke kommer på avveie. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre stenging av tjenesten.

  Kunden plikter å holde tilknyttede datamaskiner beskyttet med antivirus-programvare og anti-spyware-programvare slik at spredning av virus og skadelig programvare til KB internett ikke forekommer. Skader og driftsstans som følge av slike angrep medfører erstatningsansvar for kunden.

 14. Angrerett/reklamasjon
  Bestilling av tjenesten kan angres innen 30 dager fra betalt etablering.

  Dersom du skulle angre må det sendes en skriftlig henvendelse til hei@kryptobot.no.

  Etableringsgebyret kan reklameres på innen 1 år fra kjøpstidspunkt.

 15. E-postkorrespondanse
  Kryptobot forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev inntil 1 gang i mnd. Dette for å holde deg som kunde oppdatert på produkt og marked.
 16. Force Majeure
  Gjelder som følge av uforutsette hendelser som er utenfor KB sin kontroll.

  Dette kan være arbeidskonflikt, brann, krig, beslag, valutarestriksjoner, opprør, eksterne platformer som KB er bygget rundt,

  innskrenkning av varer, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter. Eller dersom kryptomarkedet skulle falle bort, alt. Falle med over 99%.

  Omstendigheter som omhandles i dette gjør KB fritatt for alt ansvar.

 17. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.